This Week: September 24 - 29

​​

Monday, 8 am                Mary Misiorek (D) & Dick Payne (D)
Tuesday, 8 am                Jack Fulmer (D)
Wednesday, 8 am           Towana Coates (D)
Thursday, 8 am              Rev. Winthrop Brainerd (D)
Friday, 8 am                   John Warhurst (D) & Mary Jordan (D)
Saturday, 8:30 am          No Mass
 

              

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Saturday, 5 pm                                      NO MASS

Sunday, 9 am                                        NO MASS

Sunday, 11 am                                      Pro Populo
                                                         
                                               OUTDOOR MASS  & PICNIC 

This Weekend's Mass Intentions

Saturday, 5 pm                       Pro Populo
Sunday, 9 am                         Giles Bragg (D) & Wilson Family
Sunday, 11 am                       Ana Lou Neal (D)   Next Weekend: September 30

1858 ~ A Faith-Filled Past ~ 2018